Všetky fotografie a diela sú výsledkom duševnej práce autora a vzťahujú sa na ne autorské práva.
Vlastníkom týchto práv je Lucia Santay Hudecová, bydliskom Družstevná 601/35, 92207 Veľké
Kostoľany. Bez výslovného súhlasu autora nie je nik oprávnený akýmkoľvek spôsobom šíriť, či kopírovať obsah tejto internetovej stránky, obrázkov, textov, či fotografií.
V prípade porušenia autorských práv akoukoľvek treťou osobou sa bude autor domáhať ochrany autorských práv v zmysle občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov, najmä Autorského zákona.