1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Lucia Santay Hudecová
IČO: 52915905
DIČ:1082986256
predávajúci nie je platca DPH

so sídlom: Družstevná 601/35, 92207 Veľké Kostoľany
Na tejto adrese sa nenachádza kamenná predajňa/prevádzka

kontaktné údaje:
email: bumpkinova@gmail.com
telefón: 0910949645
www.bumpkinova.com

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky prípadne Českej republiky. Kupujúci je o týchto nákladoch informovaný v položke Poštovné

Objednávka
1. Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode www.bumpkinova.com si zákazník môže zakúpiť prostredníctvom on-line objednávkového formulára priamo na tejto internetovej stránke.
2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode
- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
3. Okamžite po obdržaní objednávky kupujúci obdrží email o svojej objednávke na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické.
4. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.


Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č SK5875000000004027810124 vedený v ČSOB banke
- dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru, len po dohode s kupujúcim, táto možnosť nie je automatická
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
5. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke
6.Objednaný tovar bude zaslaný Slovenskou poštou ako doporučená zásielka 1. triedy na adresu, zadanú kupujúcim pri objednávke. Tovar je odosielaný zvyčajne do 7 pracovných dní od pripísania platby kupujúcim na účet. Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.
7. O odoslaní balíka je kupujúci informovaný automatickým e-mailom, rovnako bude kupujúcemu vygenerovaná elektronická faktúra.
8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
9. Kupujúci môže objednávku stornovať do 24h emailom na adresu.Odstúpenie od zmluvy

1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) a ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu je v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci, s výnimkou Slovenskej pošty, prevzali objednaný tovar.
2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára
3. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.Záruka a Reklamácia
1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam.
3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale.
4. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 3 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru Kupujúcemu. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim
7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
8. Predávajúci nenesie žiadnu formu zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnym používaním tovaru.

9. K reklamácii slúži formulár označený ako príloha č.2


Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bumpkinova.com sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku". Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov Slovenskej pošte za účelom doručenia zásielky. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať

Viac: https://www.bumpkinova.com/page/podmienky-ochrany-osobnych-udajov

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 30.11.2020


Príloha č.1:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

Lucia Santay Hudecová
IČO: 52915905
DIČ:1082986256
predávajúci nie je platca DPH

so sídlom: Družstevná 601/35, 92207 Veľké Kostoľany
Na tejto adrese sa nenachádza kamenná predajňa/prevádzka

kontaktné údaje:
email: bumpkinova@gmail.com
telefón: 0910949645
www.bumpkinova.com

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

V.............. dňa ..............

 

Príloha č.2

Reklamačný formulár (vzor)
Formulár zašlite iba v prípade, keď chcete reklamovať tovar v zákonnej lehote. Formulár musíte vytlačiť, podpísať, oskenovať a poslať na nižšie uvedenú emailovú adresu, prípadne poslať spolu s vráteným tovarom poštou.

Predávajúci:
Bumpkinova.com
Lucia Santay Hudecová
Družstevná 601/35
92207 Veľké Kostoľany
+421949645
bumpkinova@gmail.com


Kupujúci
Meno a Priezvisko:
Adresa:
Tel.kontakt a email:


Reklamácia
Dobrý deň,
dňa….(*) Som vo vašom obchode urobil objednávku č………………………..

Mnou zakúpený produkt vykazuje nasledovné vady/chyby:
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..


Požadujem vyriešiť reklamáciu nasledovným spôsobom ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….....................................................
Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som si toto právo uplatnil, čo je obsahom mojej reklamácie spolu s nárokom na výmenu, či opravu tovaru. Následne tiež prosím o písomné potvrdenie spôsobu reklamácie, prevedenie opravy a jej dĺžke.


1. Dátum objednania alebo dátum obdržania tovaru:
2. Číslo objednávky:
3. Peniaze za objednávku boli zaslané na číslo účtu
a budú vrátené na číslo účtu:
4. Meno a priezvisko kupujúceho:
5. Adresa:
6. E-mail:
7. Tel.kontakt:V ----------------------, Dňa----------------------

(podpis)
______________________________________
Meno a Priezvisko

Zoznam príloh
1.faktúra za objednaný tovar